Trắng

Cánh đồng trắng.
Con gấu trắng.
Chó sói trắng.
Tuyết rơi trắng.
Đồng bạc trắng.
Tâm hồn trắng.
Đôi tay trắng.
Đầu bạc trắng.
Bùi Chua
Updated: 12/15/2018 — 12:04 sáng