Vô Đề

Xin là trăng Cổ Mộ
Chờ Long Nữ tinh tuyền
Tắm ánh vàng tịnh độ?
Lãng du mộng sơ nguyên

Xin làm dị nhân khách
Kéo mây trắng che trời
Chở thu về hoang lộ
Nửa đêm chờ sao rơi.

Tạo Ân

Updated: 05/17/2019 — 10:30 chiều