Thơ

THU LÃNG TỬ

  BÀI XƯỚNG
 
 
      THU LÃNG TỬ
  
NGÔ ĐỒNG MỘT LÁ BÁO THU SANG,
AI ĐIỂM RỪNG PHONG LỐM ĐỐM VÀNG.
BẾN VẮNG ĐÌU HIU HÀNG LIỄU RŨ
SÔNG ÊM TRONG VẮT MỘT ĐÒ NGANG.
GIANG HỒ CÁNH NHẠN QUÊN ĐƯỜNG CŨ
LÃNG TỬ CHÂN TRẦN LẠC LỐI HOANG.
CẠN CHÉN NHÂN GIAN CƯỜI NHẬT NGUYỆT
QUAN HÀ MÂY TRẮNG BƯỚC THÊNH THANG.
 
 
 TẠO ÂN 
 
      BÀI HOẠ ĐÁP
  
    ƯỚC HẸN MÙA THU
 
 
SEN TÀN ĐỒNG NỘI BIẾT MÙA SANG
HIU HẮT RỪNG THU SẮC ÚA VÀNG.
DỐC NÚI GIÓ LAY, CÂY TRÚT LÁ,
LƯNG ĐỒI MƯA TẠNH, NẮNG XUYÊN NGANG.
GHI LÒNG NGƯỜi HẸN MÙA THU TRƯỚC,
TẠC DẠ TA VỀ LỐI CỎ HOANG.
NGUYỆN ƯỚC TRÙNG PHÙNG PHƯƠNG CỐ QUẬN
TRĂNG NGÀN SOI BÓNG NƯỚC THÊNH THANG.
 
 
          UYÊN THUÝ LÂM