Thơ

TRĂNG THỀ

TRĂNG VÀNG MUÔN THUỞ VẪN CÒN ĐÂY
SOI TỎ TRẦN GIAN BAO THÁNG NGÀY.
AI ƯỚC AI NGUYỀN LỜI NGỌC CHUỐC
THỀ XƯA, TRĂNG CHỨNG GIỮA TRỜI MÂY.

UYÊN THUÝ LÂM

Tranh Thơ TRĂNG THỀ

___________

Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây

Soi tỏ trần gian bao tháng ngày

Ai ước, ai nguyền lời ngọc chuốc.

Thề xưa Trăng chứng giữa trời mây.