Thơ

ĐÓN XUÂN

 

CẦU     lộc đầu năm tới mọi nhà
CHÚC  nhiều thuận lợi khắp gần xa.
TẾT      xem bầy én vờn tin báo
XUÂN   ngắm nắng hồng thắm lá hoa.
MUÔN  cảnh gian truân rồi phải dứt
SỰ        đời hưng thịnh sẽ về qua.
HẠNH    phùng Nam Bắc thôi chia cách
THÔNG tuệ chung lòng dựng Quốc Gia.

        UYÊN THUÝ LÂM

 
MUÔN  cảnh gian truân rồi phải dứt
SỰ        đời hưng thịnh sẽ về qua.
HẠNH    phùng Nam Bắc thôi chia cách
THÔNG tuệ chung lòng dựng Quốc Gia.
 

            UYÊN THUÝ LÂM