Thơ,  Tranh Thơ

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM

 

   Thương muôn dân sống chịu nghèo hèn
   Thương nước nhà sao mãi tối đen.
   Tiếc ách trăm năm: gông Pháp thuộc
   Tiếc thu Kách mệnh: ngục không đèn!!
   Tiếc gương anh dũng còn ngời rạng
   Tiếc mảnh dư đồ sắp nát beng!!
   Thương Lý Trần Lê ngăn đuổi giặc
   Thương trời Nam thuở dậy chuông khèn.

                 UYÊN THÚY LÂM