Tranh Thơ

HƯ VÔ VÀ VĨNH VIỄN

 Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa

Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng.

Hồn hoa cỏ phượng thành Hy Lạp múa

Nghe một lần Vĩnh Viễn gặp Hư Không.

   BÙI GIÁNG