Thơ

Lời Thương Chưa Ngỏ

Hạnh ngộ một lần tâm khắc sâu
Người cùng tôi không hẹn mai sau.
Ngẩn ngại Lời Thương Không Dám Ngỏ
Nên trọn đời ta chẳng có nhau.
UYÊN THUÝ LÂM