Thơ

Thơ HOÀNG HẠC LÂU

TÍCH NHÂN DĨ THỪA HOÀNG HẠC KHỨ

THỬ ĐỊA KHÔNG DƯ HOÀNG HẠC LÂU.

HOÀNG HẠC NHẤT KHỨ BẤT PHỤC PHẢN

BẠCH VÂN THIÊN TẢI KHÔNG DU DU.

TÌNH XUYÊN LỊCH LỊCH HÁN DƯƠNG THỤ,

PHƯƠNG THẢO THÊ THÊ ANH  VŨ CHÂU

NHẬT MỘ HƯƠNG QUAN HÀ XỨ THỊ

YÊN BA GIANG THƯỢNG XỬ NHÂN SẦU.

 

         THÔI HIỆU

 

       HOÀNG HẠC LÂU

 

NGƯỜI XƯA CỠI HẠC RẼ VÀO MÂY,

LẦU HẠC CÒN TRƠ Ở ĐẤT NÀY.

MUÔN THUỞ HẠC VÀNG KHÔNG TRỞ LẠI,

NGÀN NĂM MÂY TRẮNG VẪN CÒN BAY.

HÁN DƯƠNG CÂY CHIẾU DÒNG SÔNG TẠNH

ANH VŨ CỎ THƠM BÃI ĐẤT DẦY.

CHIỀU ĐẾN QUÊ ĐÂU LÒNG CHỢT HỎI

TRÊN SÔNG KHÓI SÓNG DẠ BUỒN LÂY.

 

        Bản Dịch của Ngu Chí Tử, hay của Ngũ Hành Sơn ??