Thơ,  Tranh Thơ

ÁO XANH

Lên mù sương, xuống mù sương
Bước ra bờ cỏ trăm đường thương yêu.
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin chớ để bóng chiều bay qua.
Biển dâu chợt tỉnh giang hà
Còn  trơ nguyên mộng sau Tà Áo Xanh.

                            Thơ  BÙI GIÁNG