Thơ

Bản Dịch Thơ HOÀNG HẠC LÂU

Bài Thơ

HOÀNG HẠC LÂU

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng xử nhân sầu.

THÔI HIỆU

2) BẢN DỊCH BÀI THƠ

LẦU HOÀNG HẠC

Cố nhân cưỡi hạc bay xa rồi
Lầu hạc chơ vơ đứng giữa trời.
Hạc một lần đi không trở lại,
Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi.
Hán Dương hoe nắng hàng cây sáng,
Anh Vũ xanh rì thảm cỏ tươi.
Ngày hết quê nhà đâu khắc khoải,
Trên sông khói sóng gợi sầu rơi.

Thơ THÔI HIỆU
Bản dịch UYÊN THUÝ LÂM

TRANH THƠ LẦU HOÀNG HẠC