Thơ,  XƯỚNG HỌA

CÔ LÁI ĐÒ & DUYÊN KIẾP

Hằng ngày cô lái ở ven sông
Thả chiếc thuyền nan đến cuối dòng.
Đưa chị làng xa phiên chợ nhóm
Đón em trò nhỏ lớp trường mong.
Nhặt khoan đẩy nhịp chèo khua nước
Trầm bổng hò vui má ửng hồng.
Từ dạo bỏ thuyền sang bến khác
Để buồn bao khách ngóng đò trông.

UYÊN THUÝ LÂM
_____________________________________

DUYÊN KIẾP

Nhớ người ra đứng ở triền sông,
Nhìn đám bèo trôi giạt mấy dòng.
Núi cách vẫn chờ ai trở lại
Sông ngăn mãi đợi kẻ hoài mong.
Trường giang sông nước sầu chia ngả
Thiết thạch niềm tin rạng ánh hồng.
Qua buổi phân ly tình thắm lại
Nguyện tròn duyên kiếp thỏa lòng trông.

UYEN THUY LAM