Thơ

Thơ LỜI PHI KHANH

Hoàn cảnh Lịch sử:

Năm 1407 Nguyễn Phi Khanh bị Trương Phụ bắt giải về Tầu khi giặc Minh xâm lăng Việt Nam.
Nguyễn Trãi khóc tiễn cha ra đến Ải Nam Quan. Năm đó Nguyễn Trãi được 27 tuổi.
Phi Khanh quay lại bảo con trai phải trở về Thăng Long nuôi chí diệt giặc Minh xâm lược. Được như vậy mới là làm tròn đạo hiếu.

Vốn có lòng với đất nước, nghe lời căn dặn của cha, Nguyễn Trãi đã theo về với Lê Lợi và dâng lên Bình Ngô Sách (nay đã thất lạc)
Nguyễn Trãi phò tá Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.

Năm 1428 Lê Lợi thành công hoàn toàn đánh bại được quân Minh và lên ngôi Vua.
Vua Lê Thái Tổ mở trang sử mới độc lập cho nước Đại Việt.

( Theo Wikipedia )


LỜI PHI KHANH

Biên thùy cuối nẻo sắp xa con,
Nợ nước thân cha chẳng vẹn tròn.
Nửa gánh gươm đàn sầu ngất núi,
Nghìn năm vong quốc hận tràn non.
Phế hưng đất mẹ trao đàn trẻ,
Sinh tử đời trai ví mảnh gòn.
Con hãy về!Tình riêng gác lại,
Kiếm mài bao độ, nước non còn.

UYÊN THÚY LÂM